Информация по чл. 19 от ЗЗЛД

Лични данни по смисъла на ЗЗЛД са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

„Батери сервиз“ ЕООД е със седалище и адрес на управление: България, гр. София, жк. „Младост 1А“,бл.527,вх.4, ЕИК 202662022, е вписана като администратор на лични данни под №415884 в електронния регистър на Комисията за защита на личните данни.

„Батери сервиз“ ЕООД счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни се обработват, за основен приоритет.

„Батери сервиз“ ЕООД обработва лични данни за цел предоставяне от него на продукти и услуги на лицата, чиито данни се обработват, или с оглед разглеждане възможността за предоставяне на такива продукти и услуги. Предоставянето на личните данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат предоставени „Батери сервиз“ ЕООД няма да бъде в състояние да предостави искания продукт или услуга.

Лицата, чиито лични данни се обработват от „Батери сервиз“ ЕООД, имат право на достъп и право да поискат коригиране на отнасящите се до тях лични данни, обработвани от „Батери сервиз“ ЕООД, както и да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг на тел +359 893 80 50 67.

„Батери сервиз“ ЕООД, с цел осигуряване на възможно най-добра защита срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, използва необходимите технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството в Република България.

Личната информация, която лицата предоставят на „Батери сервиз“ ЕООД при подаване на поръчка/заявка за продукт или услуга, се използва с цел анализиране на това дали те отговарят на условията за предоставяне на този продукт или услуга. Данните могат да бъдат използвани от търговеца, в случай че „Батери сервиз“ ЕООД желае да се свърже с лицата във връзка с подадената поръчка/заявка за продукт или услуга.

С оглед възможността заявителите на продукт или услуга да предоставят неистинска и/или невярна информация „Батери сервиз“ ЕООД не осъществява детайлно проучване на информацията, която постъпва чрез исканията, с цел предотвратяване на незаконосъобразното й обработване. В случай че в хода на проучването бъдат установени данни, които пораждат обосновани съмнения за извършено правонарушение, търговецът сигнализира компетентните органи. „Батери сервиз“ ЕООД може да разкрива личните данни на лицата, подали искане за ползване на продукт или услуга, само на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения.

В случай че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са попълнени от заявителя в искането за продукт или услуга и тези данни са предоставени без съгласието и/или знанието на техния титуляр или по друг незаконосъобразен начин, „Батери сервиз“ ЕООД ще заличи личните данни, като положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това титуляря на тези данни, доколкото това е възможно.“