Общи условия

Общи условия на електронен магазин

https://new.batteryservice.bg

І ВЪВЕДЕНИЕ:

 1. https://new.batteryservice.bg е средство за предоставяне на услуги на информационното общество, което представлява онлайн платформа за продажба на обявените в интернет сайта стоки и услуги.
 2. Използвайки услугите, предоставяни от https://new.batteryservice.bg, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите общи условия и се съгласявате да бъдете обвързани с тях. В случай, че не сте съгласни с някое или всички условия, моля, не ползвайте услугите, предоставяни от https://new.batteryservice.bg и преустановете достъпа до интернет страницата.
 3. Сайтът https://new.batteryservice.bg е изключителна собственост на „Батери сервиз“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. „Младост 1А“,бл.527,вх4, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 202662022, представлявано от Любомир Стоянов.
 4. Батери сервиз“ ЕООД гарантира на посетителя ограничен достъп, в личен интерес (извършване на поръчки онлайн, информиране) на сайта  https://new.batteryservice.bg и не му дава право да разтоварва или да променя частично или изцяло сайта, да се копира, да се продава/препродава или да използва сайта по всякакъв друг начин, с търговска цел или против интересите на компанията „Батери сервиз“ ЕООД без нейното предварително писмено съгласие.
 5. Правото за създаване на връзка уеб-линк към https://new.batteryservice.bg е ограничен, неизключително и отменимо и се предоставя дотолкова, доколкото не нанася вреда от всякакъв вид на „Батери сервиз“ ЕООД или на всеки от нашите партньори, и само след получаването на писмено съгласие или чрез е-мейл от наша страна.

ІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните термини и изрази имат следното значение:

1.1. Електронен магазин, Интернет страница, Платформа, Сайт, Уебсайтhttps://new.batteryservice.bg, като обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес;
1.2. Доставчик на услуги, Доставчик – „Батери сервиз“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. „Младост 1А“,бл.527,вх4, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 202662022, представлявано от Любомир Стоянов, действащ в качеството си на Управител, което предоставя услуги на информационното общество, чрез интернет страницата;
1.3. Услуги, предоставяни на информационното общество – услуги, предоставяни от Доставчика на Ползватели, състоящи се в публикуване на обяви, предлагане, продажба, доставка на стоки и предоставяне на достъп до обяви;
1.4. Ползвател – Потребител на платформата, дееспособно физическо или юридическо лице, което е приело настоящите общи условия, при което е сключило договор с Доставчика за закупуване и доставка за предоставяните от последния стоки и услуги;
1.5. Обява – е търговско съобщение, което посочва по подходящ начин характеристики и цена на стока или услуга, предлагана от Търговци чрез Платформата, което съобщение дава възможност да се направи покупка;
1.6. Страни – Доставчикът и Ползвателят наричани заедно;
1.7. Посетители – всички физически и юридически лица, които не са сключили договор с Доставчика за закупуване и доставка за предоставяните от последния стоки и услуги, чрез приемането на настоящите общи условия.
1.8. Акаунт, Профил – обособена част от интернет страницата, която съдържа данни за регистриран потребител, предоставяна от него и съхранявана от Доставчика. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на уникално потребителско име и парола. Акаунтът осигурява възможност Ползвателят по всяко време да преглежда и редактира съхраняваните данни;
1.9. Регистрация – процедура по създаване на нов Акаунт;
1.10. Търговско съобщение – изпратено от Доставчика до потребителите и получатели на услуги електронно съобщение, което има за цел да рекламира директно или косвено стоките, услугите.
1.11. Поръчка – избраните от Ползвателя стоки и услуги, за които е сключил договор с Доставчика за закупуване и доставка за предоставяните от последния стоки и услуги чрез Електронен магазин.

 
ІІІ. ПРЕДМЕТ

 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Батери сервиз“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. „Младост 1А“,бл.527,вх4, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 202662022, представлявано от Любомир Стоянов, действащ в качеството си на Управител , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин https://new.batteryservice.bg,
 2. В този уебсайт се използват термини като „Електронен магазин”, „ние” или „нас”, под които се има предвид „Батери сервиз“ ЕООД, без да се използва цялата фирма.
 3. Уебсайтът на „Батери сервиз“ ЕООД може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. „Батери сервиз“ ЕООД не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставяни от тях, нито за тяхното съдържание.
 4. Уебсайтът на „Батери сервиз“ ЕООД може да съдържа материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, собственост на трети страни. „Батери сервиз“ ЕООД не носи отговорност за тези материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, нито за тяхното съдържание.
 5. Батери сервиз“ ЕООД полага всички възможни усилия информацията, която е на този сайт, да е вярна към момента на публикуването й, но не носи отговорност за действия, предприети от ползвателите вследствие доверяване на такава информация, както и за загуби или вреди, причинени от такова действие.
 6. Този уебсайт съдържа материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. „Батери сервиз“ ЕООД притежава всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост или използването им е разрешено от собственика/ците на тези права за целите на този уебсайт. Уебсайтът съдържа и търговски марки. Всички търговски марки, включени в този сайт са собственост на „Батери сервиз“ ЕООД или използването им в сайта е разрешено от собственика/ците.
 7. При осъществяване на своята дейност, Доставчикът предоставя следните видове услуги, чрез свободен достъп на неопределен кръг лица до интернет страницата:
  7.1. свободен преглед на обяви;
  7.2. достъп до информационен бюлетин;
  7.3. достъп до общи условия;
  7.4. възможност за поръчка без предварителна регистрация;
  7.5. за достъп до всички останали услуги, предоставяни от Доставчика, е необходима регистрация при спазване на настоящите общи условия.

IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИК

 1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
  1.1. Наименование на Доставчика: „Батери сервиз“ ЕООД
  1.2. Седалище и адрес на управление: град София, ул. Акад. Борис Стефанов 20Б
  1.3. Адрес за упражняване на дейността: град София, ул. Акад. Борис Стефанов 20Б
  1.4.Данни за кореспонденция: гр София, Email: info@batteryservice.bg, тел:+359887004418; +35924913540

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 1. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e достъпен на адрес в Интернет https://new.batteryservice.bg, чрез който Доставчикът предлага, а Ползвателите и Посетителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и получат чрез доставка или на място избраните от тях стоки и услуги, включително следното:
  1.1. Да извършат регистрация и да преглеждат ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, така също и използват допълнителните услуги;
  1.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпен в Интернет;
  1.3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките и услугите, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  1.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
  1.5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

1.6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

1.7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

 1. 2. Ползвателят и Посетителят няма право:

2.1. да възпроизвежда (напр. запазване върху носител), разпространява, излъчва, променя по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използва материали, включени в този уебсайт

2.2. да изгражда връзки към този уебсайт, освен с предварителното изрично съгласие на „Батери сервиз“ ЕООД. В случай, че желаете да включите връзка към този уебсайт, моля свържете се с нас на следната електронна поща: info@batteryservice.bg.

2.3. да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при ползването на сайта от другите ползватели.

Ползвателят и Посетителят следва да се съобразява с разпоредбите на настоящите общи условия и българското законодателство, в това число Закона за защита на потребителите;

2.4. да извършва злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;

2.5. да публикува, изпраща и предава каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона;

2.6. да осъществяват нелоялна търговска практика, която противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност по смисъла на Закона за защита на потребителите. За нелоялна търговска практика се счита и тази, която променя или е възможно да промени съществено икономическото състояние на средния потребител или на средния член на група потребители;

 1. 3. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
 2. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките и услугите, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://new.batteryservice.bg или друго средство за комуникация от разстояние.
 3. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки и услуги.
 4. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 5. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
 6. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
 7. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 8. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
 9. При предоставяне на своите услуги Доставчикът има следните права:

11.1. Да извършва промени в настоящите общи условия, като уведомява за това Ползвателите по предвидения в настоящите общи условия ред. В случай, че Ползвателите не са съгласни с изменението, следва да изпратят до Доставчика писмено уведомление за прекратяване на Договора в 7-дневен срок от узнаване на изменението. В случай, че Ползвателят не упражни това свое право, се счита за обвързан с изменението.

11.2. Да поставя електронни препратки към други интернет страници, както и рекламни банери. С приемането на настоящите общи условия Ползвателите и Посетителите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се съгласяват на вниманието им да бъдат представяни подобни рекламни банери и препратки към други интернет страници.

11.3. Да преустановява без предизвестие достъпа до съдържанието на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предлаганите чрез него стоки и услуги, в случай на системно или грубо нарушение от Ползвателите на настоящите общи условия;

11.4. Има право на обезщетение за всички вреди, включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите общи условия.

11.5. При сключен договор за покупко-продажба от разстояние между Доставчика и Потребител чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, да претендира и получи обратно сторените разноски за доставка и връщане на стоката или услугата от Ползвателя в случаите, в които Ползвателят не е получил или е отказал да получи на посочения от него адрес за доставка избраната стока или услуга.

VI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 1. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договор за покупко-продажба на стоки и услуги, Ползвателят следва да избере/заяви избраните от него стоки и услуги, при което оформи/заяви поръчката, като предостави:
 • 1. Име;
 • 2. Фамилия;
 • 3. Имейл;
 • 4. Телефонен номер;
 • 5. Пълен адрес;
 1. В случай, че Ползвателят желае да създаде профил в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, същият, при сключване на договор за покупко-продажба на стоки, може да избере опцията „Регистрация на профил в сайта?“, при което въведе избрана от него парола в поле „Парола“, която парола трябва да бъде с дължина поне седем символа.
 2. При сключване на договор за покупко-продажба на стоки над 100 лева доставката на стоките е безплатна до посочен от Ползвателят адрес или може да бъдат взети от магазина, която от двете опции Ползвателят може да избере от поле „Вашата поръчка“, подполе „Доставка и вземане“, а така също Ползвателят може да избере от раздел „Допълнителна информация“, избере поле „Доставка до офис на Еконт“, доставка до офис на посочената в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН спедиторска фирма.
 3. При сключване на договор за покупко-продажба на стоки под 100 лева доставката на стоките е безплатна, ако бъдат взети от магазина или доставени срещу заплащане на цената, посочена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, при доставка на адрес на територията на Р България, която от двете опции Ползвателят може да избере от поле „Вашата поръчка“, подполе „Доставка и вземане“, а така също Ползвателят може да избере от раздел „Допълнителна информация“, избере поле „Доставка до офис на Еконт“, доставка до офис на посочената в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН спедиторска фирма отново срещу заплащане на цената, посочена в Електронния магазин.
 4. При сключване на договор за покупко-продажба на стоки, Ползвателят може да предостави данни за издаване на фактура за направената поръчка, като в Раздел „Допълнителна информация“, избере поле „Данни за фактура“, като въведе избрани от него:
 • 1. Име на фирмата;
 • 2. ЕИК;
 • 2. ИН по ЗДДС;
 • 3. МОЛ;
 • 4. Адрес по регистрация;
 1. При сключване на договор за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да избере полето и да даде съгласие „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“.
 2. При сключване на договор за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да избере полето и да даде съгласие „Прочетох и разбрах предоставената ми информация по чл. 19 от ЗЗЛД и декларирам, че съм съгласен „Батери сервиз“ ЕООД да съхранява, обработва и използва личните ми данни, предоставени в настоящата поръчка/заявка, както и да ги предоставя на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения. Запознат съм с целта и средствата на обработката им, доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказ за предоставяне, правото на достъп и поправка на събраните данни“.
 3. Всички данни, включително името и паролата, се определят от Ползвателя, чрез въвеждане и/или регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
 4. След попълване на данните си и натискане на бутон „Поръчка“ или “Регистрация” от раздел „Вашият профил“, Ползвателят създава потребителски профил, чрез който използва услугите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 5. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.
 6. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
 7. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
 8. Промяната на Основния контактен електронен адрес и парола се извършва от Ползвателя през създадения от него профил.
 9. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
 10. С приемането на настоящите общи условия Ползвателите декларират:
  • 1. Че са дееспособни физически лица;
 • 2. Че като търговци, не са обявени в несъстоятелност, не са в открито производство по несъстоятелност, както и че не са в производство по ликвидация;
 • 3. Че разполагат с всички необходими лицензии и документи, в случай че в българското законодателство е предвиден разрешителен, регистрационен или уведомителен режим, относно извършаваните от тях дейности;

VII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 1. Ползвателите използват предимно интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН , за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки.
 2. Договорът се сключва на български език.
 3. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://new.batteryservice.bg.
 4. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика. При липса на създаден акаунт, страна по договора е Ползвателят, съгласно предоставените данни при оформяне/завършване на поръчката.
 5. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването на поръчката от Ползвателя чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 6. За сключването на договор за покупко-продажба на стоки и услуги, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
 7. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
 8. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи. В този случай Ползвателят е отговорен за сторените разноски от Доставка по доставка на стоката или услугата и нейното връщане, съгласно Раздел V. „Характеристика на Електронен магазин“, точка 11.5.
 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по процедурата, описана в Раздел VІ. „Използване на Електронен магазин“.

 

VIII. СТОКИ И УСЛУГИ. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА.

 1. Доставчикът си запазва правото да избира Ползвателя. Стоките, търгувани чрез Електронен магазин са нови, в оригиналния амбалаж на производителя и в момента на доставката са придружени от гаранционен сертификат, данъчна фактура и/или касов бон, съгласно действащото законодателство. Стоките и услугите са предлагани в условията на настоящия документ и в границите на разполаганите количества. Поради тези причини Доставчикът си запазва правото да не изпълнява определена поръчка в случаите, в които съответната стока не се намира вече в текущата оферта на вносителя. Представените цени включват ДДС (20%) и не включват разходите по доставката, освен случаите, които изрично се обясняват в сайта. Покупната цена, изписана на фактурата ще бъде същата с тази, определена от консултанта по продажбите  на Доставчика в момента на потвърждаване на поръчката или, в случай поръчките с онлайн плащане, тази цена ще бъде същата, публикувана на сайта в момента на покупката.
 2. Ограничен брой стоки може да имат сгрешени цени на сайта. В този случай за крайна цена се счита тази, която е приета от Ползвателя при разговорите, водени с консултантите на Доставчика. Ако реалната цена на стоката е по-висока отколкото цената, афиширана в сайта, нашите консултанти по продажбите са упълномощени да удовлетворят искането да ви се достави стоката по цената, публикувана в сайта, само в рамките в които можем да направим това, както и вие имате право да откажете съответната поръчка. В случаите, в които цената е по-малка отколкото тази, показана в сайта, а Вие сте заплатили цената авансово, разликата ще ви бъде изплатена по взаимно споразумение, но не по-късно от 30 дена от датата на получаване на стоката.
 3. Доставчикът не предлага никаква извънредна гаранция, нито съответно, що се отнася включително, но без ограничения, за дейността на този сайт, на информацията, коректността на описанията, актуализирането на съдържанието, на стоките на сайта, както и на съгласуването им за определени цели. Потребителите изрично са съгласни, че използването на този сайт и покупката на стоки или услуги се извършва на собствена отговорност, единствено изключение представлява задължението на Доставчика да предоставя правото на Ползвателя за едностранно разтрогване на договора в съответствие с действащото българско законодателство. Публикуваните изображения на сайта са само примерни, а доставените стоки могат да се различават от изображенията, представени по всякакъв начин (цвят, аксесоари, външен вид и т.н.)
 4. Съдържанието на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (текст, описание на стоката, технически характеристики, изображения, символи) е съставен, сътрудничейки и с производителите. Поради тази причина Доставчикът не поема отговорността за описанията и спецификациите на стоките, публикувани в сайта Електронен магазин, същите бидейки ни предоставени от страна на представителите на всяка марка или от оторизираните им вносители. Доставчикът и партньорите му си запазват правото да променят техническите спецификации на стоките без предварително предупреждение.

 IX. ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

 1. Заплащането на поръчаните стоки на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН може да се извърши в брой в магазина на търговеца или чрез наложен платеж при предаване на стоката лично или чрез трето лице /куриер/. Доставчикът си запазва правото в някои случаи да поиска авансово заплащане на стоката.

 X. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

 1. Доставката на стоките се извършва навсякъде в страната (България) посредством фирми за бързи куриерски услуги. СРОКОВЕТЕ за ДОСТАВКА на стоките е в диапазона на 24 часа и 30 работни дни. Доставчикът си запазва правото да извърши потвърждението на поръчката, преди изпълнението им, чрез свързване с Ползвателя.
 2. Разходите по доставката на стоки на територията на Р България на стойност под 100 лева са за сметка на Ползвателя.
 3. Доставката се извършва чрез куриерска фирма при цена, съгласно обявената в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, с опция за отваряне преди плащане.
 4. В случаите, в които Ползвателят не е намерен на посочения адрес, същия ще бъде контактуван по телефона от куриерската фирма.

5.Приемането на стоката представлява съгласието на Ползвателя, че стоката е пристигнала в добро състояние.

 1. Доставчикът си запазва правото да закъснява или да анулира доставки на поръчаните стоки, ако същите не могат да бъдат изпълнени по независещи от него причини, които включват: пожари, експлозии, наводнения, епидемии, стачки, правителствени действия, войни, терористични действия, протести, въстания, граждански вълнения или пречки от форс мажорно естество, а също така и при липса на складова наличност независимо от обстоятелството дали същата е надлежно отразена в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

ХI. ГАРАНЦИЯ НА СТОКИТЕ

 • Електронен магазин предоставя гаранционни сертификати за търгуваните стоки. При предявяване на претенции в гаранцията е необходимо да се представи повредената стока в оригиналния ѝ амбалаж заедно с прилежащите аксесоари, копие от данъчната фактура и/или касов бон и гаранционния сертификат в оригинал. В случаите, в които стоката не пристигне придружена от изброените документи, стоките може да бъдат върнати, респективно заменени.

 

ХII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на Ползвателя по отношение на договорите от разстояние / http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997L0007:20050612:BG:PDF /.
 2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 3. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 4. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

4.1. В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4.2. При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

 1. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
 2. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този раздел е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
 3. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 4. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
 5. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изисква и приема авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
 6. Ползвателят заплаща на Доставчика цената на заявените стоки и разходите по тяхната доставка преди или в момента на доставката им.
 7. Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.
 8. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят може да използва Стандартен формуляр за упражняване право на отказ, който може да открие в Раздел „Приложения“ към настоящите общи условия, или чрез стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите / https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki /.
 9. Ползвателят е упражнил правото си на отказ от договора, ако е представил в офиса на Доставчика Стандартен формуляр за упражняване право на отказ преди изтичането на срока по точка 11.
 10. 14. Правото на отказ по точка 11 не се прилага в следните случаи:

14.1. За доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

14.2. За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Ползвателя или по негова индивидуална поръчка;

14.3. За доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични стоки;

14.4. За доставка на аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Ползвателя;

14.5. За доставка на вестници, списания и други периодични издания;

 1. 15. В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по точка 11, Доставчикът е задължен да възстанови в пълен размер платените от Ползвателя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
 2. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми на Ползвателя, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалната транзакция, освен ако Ползвателят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Ползвателя.
 3. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.
 4. Доставчикът може да задържи плащането на сумите на Ползвателя по точка 15, докато не получи стоките или докато Ползвателят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Доставчикът може да откаже плащането на сумите на Ползвателя по точка 15 в случай, че Ползвателят не е изпълнил задълженията си по точка 20.
 5. Когато Ползвателят упражни правото си на отказ от договора и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, Ползвателят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по точка 11. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
 1. 20. Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество, опаковка (ненарушена и в използваем търговски вид) и безопасност през времето, в което същите са били във негова фактическа власт.
 2. 21. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
 3. 22. В случай че Ползвателят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Ползвателя до Доставчика чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 4. 23. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
 5. 24. В случаите по точка 23 Доставчикът има право да достави на Ползвателя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява Ползвателя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
 6. 25. В случай на упражняване на право на отказ от договора, съгласно точка 11, разходите по връщането на стоките са изцяло за сметка на Ползвателя, независимо от вида и начина по който същите ще бъдат върнати на Доставчика.

ХIII. ДИСТРИБУТОРСКИ ПРАВА

 1. Тези общи условия се прилагат и по отношение на Дистрибутори на Доставчика, доколкото не противоречат на Закон, сключените индивидуални Договор за дистрибуция и Договор за продажба.
 2. В случай на противоречие на член, алинея или точка от тези общи условия с член, алинея или точка от сключените индивидуални Договор за дистрибуция и Договор за продажба се прилагат разпоредбите от сключените договори.

ХIV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Всички компоненти от съдържанието на интернет страницата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, Ползвателяи, потребители и получатели на услуги, предоставили за публикуване съответните материали.

XV. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от Доставчика при спазване на Закона за защита на личните данни.
 2. Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, като осигури необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 3. С приемането на настоящите общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат предоставяни на трети лица в следните случаи:
  • Когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред;
  • За предоставяне на статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действия на посетителите върху техните рекламни банери и линкове;
  • За целите на директния маркетинг.

ХVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
 2. 2. Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.
 3. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
 4. Доставчикът си запазва правото да организира съвместни кампании с търговци/ търговски центрове – партньори на „Батери сервиз“ ЕООД, както и с други партньори извън конкретния търговски център или търговец, с които „Батери сервиз“ ЕООД организира съвместни промоционални кампании
 5. Политиката за защита на личните данни, определена от „Батери сервиз“ ЕООД се прилага спрямо партньорите на „Батери сервиз“ ЕООД, участници в съвместните кампании.
 6. Настоящите общи условия се прилагат както към услуги с онлайн регистрация, така и за ползватели, които не са регистрирани.
 7. В случай, че Ползвателят ползва услугите на „Батери сервиз“ ЕООД без регистрация на този уебсайт настоящите общи условия имат действие от момента на първото им използване до момента на преустановяване на ползването им.
 8. С оглед извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности по поддръжка, Доставчикът има право временно да ограничи достъпът до този сайт.
 9. Доставчикът запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.

ХVII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация чрез поставяне на забележимо съобщение на интернет сайта.
 2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след уведомяване по реда на ал.1 от Доставчика и ако Ползвателят продължи да използва уебсайта, значи се съгласява с тях.
 3. Ако ползвателят получи съвет от някой от служителите на Доставчика, който противоречи на тези общи условия, общите условия се прилагат с предимство
 4. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://new.batteryservice.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 1. 1. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

1.1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

1.2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

1.3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

1.4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

1.5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

1.6. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

1.7. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

ХIX. ОБРАТНА ВРЪЗКА

 1. 1. Ако имате въпроси или оплаквания относно този уебсайт, моля свържете се с нас на следната електронна поща: info@batteryservice.bg.
 2. 2. Ако имате запитване във връзка с услугите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, моля свържете се с нас на следната електронна поща: info@batteryservice.bg.
 3. XX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 4. 1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
 5. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
 6. 3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
 7. 4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на https://new.batteryservice.bg.

ХХІ. ПРИЛОЖЕНИЯ:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ /Приложение №1/

До „Батери сервиз“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. „Младост 1А“,бл.527,вх4, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 202662022, представлявано от Любомир Стоянов

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от Ползвателя/

………………………………………………………………………../Име на Ползвателя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на Ползвателя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                    /Подпис на Ползвателя/

Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с настоящия формуляр. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора следва да представите този съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора в офиса на Доставчика.

Информация относно упражняване правото на отказ от договора /Приложение №2

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на Търговеца на хартиен или друг траен носител.

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 1. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Търговецът има право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

В случаите, когато Ползвателят е получил стоки във връзка с договора, Търговецът очаква да му върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.